هدف

متدولوژي مديريت كيفيت پروژه براساس راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه (PMBOK 2004) به منظور استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها از طريق ارائه خط مشي‌ها، روش هاي اجرايي برنامه‌ريزي كيفيت، پياده سازي تضمين كيفيت و انجام كنترل كيفيت همراه با فعاليتهاي بهبود مستمر فرايندها مي‌باشد كه براساس آن مي‌توان زیر پروژه‌ها را با كيفيت مطلوب مطابق با الزامات پروژه و نيازمندي‌هاي سازمان اجرا نمود.

ساختار مديريت كيفيت پروژه

فرآيند مديريت كيفيت پروژه، شامل روندی است كه براي اجراي پروژه در چارچوب الزامات كيفي مورد نياز است. فرآيند مديريت كيفيت دربرگيرنده تمامي معیارهاي مشخص كننده مسئوليتها، اهداف و سياست‌هاي كيفي پروژه جهت تامين نيازهايي كه پروژه بدان منظور اجرا مي‌شود مي‌باشد. اين فرايندها عبارتند از:

1-    فرآيند برنامه ريزي كيفيت

2-    فرآيند پياده سازي تضمين كيفيت (QA)

3-    فرآيند انجام كنترل كيفيت (QC)

فرايندهاي حوزه مديريت كيفيت پروژه

فرآيند برنامه ريزي كيفي

 توصيف فرآيند، اهداف و ضرورت ها

برنامه ريزي كيفيت به شناسايي استانداردهاي كيفي مرتبط با پروژه و چگونگي برآورده سازي آنها مي‌پردازد. برنامه ريزي كيفيت پروژه، كار سازمان يافته اي است براي آماده سازي پروژه، جهت تحويل محصولي جديد يا يازبيني شده. هر فرآيند داراي ورودي‌هاي مشخص مي‌باشد كه پس از اجراي رويه مشخص شده در آن فرآيند، خروجي‌ها كه همان محصول فرآيند مورد نظر است، تهيه مي‌شوند.

ورودي ها

فرآيند برنامه ريزي كيفيت داراي 4 ورودي مشخص مي‌باشد كه عبارتند از:

 • عوامل محيطي
 • برنامه‌هاي مديريت پروژه ( برنامه جامع مديريت پروژه )
 • بيانيه قلمرو پروژه (شرح كار پروژه)
 • دارايي‌هاي فرآيندي سازمان (دانش موجود و يا قابل دسترس سازمان)
 • خروجي ها

برنامه مديريت كيفيت (Quality Management plan)
 • معيارهاي كيفيت
 • چک لیست های کنترلی
 • برنامه بهبود فرآیند
 • خط مبنای کیفیت
 • روش تعیین تکلیف محصول نا منطبق بر معیارهای کیفیت

روش‌ها و ابزار مورد استفاده در فرآيند برنامه ريزي كيفيت

 • آناليز سود- هزينه
 • الگوبرداري
 • طراحي آزمايشات و روش‌هاي سنجش
 • تحليل هزينه كيفيت
 • ديگر ابزارهاي برنامه ريزي كيفيت
 • شرح مراحل فرآيند

 • بررسي سياستهاي كيفي سازمان
 • بررسي و مرور زمان‌بندي پروژه و مايلستون ها
 • بررسي و مرور استانداردها و قوانين مرتبط با پروژه
 • بررسي ليست كامل اقلام تحويل دادني پروژه
 • شناسايي كليه استانداردهاي لازم الاجرا در هر قسمت
 • شناسايي مشخصات كيفي فرايندها و اقلام تحويل دادني
 • تهيه ليست كامل آيتم‌هاي كنترل كيفي فرايندها و اقلام تحويل دادني
 • تعيين شاخص و معيار كنترل فرايندها و اقلام تحويل دادني
 • تعيين زيرساختهاي لازم جهت كنترل
 • تعيين مشخصات يا شرايط پذيرش/ رد/ درخواست اصلاح/ درخواست تغيير
 • تعيين نحوه و زمان بندي كنترل و مسئول كنترل
 • تدوين برنامه بهبود فرآيند
 • تدوين برنامه مديريت كيفيت
 • به روز رساني برنامه مديريت كيفيت

فرآيند پياده سازي تضمين كيفيت

توصيف فرآيند، اهداف و ضرورتها

فرآيند پياده سازي تضمين كيفيت به مجموعه فعاليتهايي اطلاق مي‌شود كه به منظور تشخيص ضرورت وجود فرآيند و تعريف آن (با همكاري واحدهاي ذيربط) و انجام كنترل‌هاي لازم با هدف حصول اطمينان از صحت پياده سازي آن و ايجاد اطمينان از پايداري و دوام كيفيت پروژه در طول مدت اجراي پروژه انجام مي‌شود. مجموعه فعاليتهاي قابل انجام در فرآيند پياده‌سازي تضمين كيفيت، به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

 • مميزي‌هاي تضمين كيفيت
 • تجزيه و تحليل فرآيند
 • بهبود مستمر

ورودي ها

 • برنامه جامع مدیریت پروژه (برنامه مدیریت کیفیت پروژه)
 • اطلاعات عملکرد کاری
 • درخواستهاي تغيير تاييدشده
 • نتايج حاصل از پايش و اندازه گيري فرآيند و محصول
 • اقدامات اصلاحي انجام شده
 • رفع نقص‌هاي انجام شده
 • اقدامات پيشگيرانه اعمال شده
 • تغييرات انجام شده

خروجي ها

 • درخواست اقدام اصلاحي
 • درخواست تغيير
 • دارايي‌هاي فرآيندي سازمان (به روزشده)

روش‌هاي و ابزارهاي مورد استفاده در فرايند تضمين كيفيت

 • مميزي كيفيت
 • تجزيه و تحليل فرايند
 • ابزارها و تكنيكهاي برنامه ريزي كيفيت
 • ابزارها و تكنيك‌هاي كنترل كيفيت

شرح مراحل فرآيند

 • بررسي برنامه مديريت كيفيت
 • درخواست زير ساختهاي مورد نياز
 • تطابق روشهاي اجرايي عمليات ساخت و يا توليد با الزامات شناسايي شده
 • مطالعه شاخص‌هاي پايش و اندازه گيري فرايندا و اقلام قابل تحويل
 • نظارت بر حسن اجراي فراينداي طراحي شده
 • تحليل نتايج
 • شناسايي علل عدم انطباق و فرصت‌هاي بهبود

فرآيند انجام كنترل كيفيت

توصيف فرايند، اهداف و ضرورت ها

فرايند انجام كنترل كيفيت كليه اقلام توليد شده و يا فراينداي مختلف جاري در پروژه را مورد كنترل و سنجش قرار مي‌دهد تا مشخص كند كه آيا نتايج مذكور با برنامه مديريت كيفيت (استانداردهاي كيفي مرتبط و مشخصات فني) تطابق دارد يا خير. كنترل كيفيت، محصولات مياني و پاياني هر فعاليت و فرايند مربوطه را ارزشيابي مي‌كند.

تيم كنترل كيفيت پروژه، تفاوت ميان مفاهيم ذيل را به خوبي تشخيص دهد:

 • پيشگيري (جلوگيري از بروز خطا در فرايند) و بازرسي
 • كنترل تطابق و ميزان تطابق نتايج با استانداردها و شناسايي عوامل وقوع خطاهاي غير معمول در توليد محصول
 • حدود كنترل (محدوده كنترل فرآيند) و رواداري‌ها (حدود قابل پذيرش نتايج)
 • ورودي‌ها

 • برنامه جامع مديرت پروژه (برنامه مديریت كيفيت)
 • اطلاعات عملكرد كاري
 • تغيیرهاي تاييد شده
 • اقلام تحويل دادني
 • درخواست مجوز اجراي عمليات

خروجي‌ها

 • نتايج حاصل از پايش و اندازگيري فرآيند و محصول
 • تائيد رفع عيوب انجام شده
 • صدور مجوز اجراي عمليات
 • درخواست اقدامات اصلاحي
 • درخواست اقدامات پيشگيرانه
 • درخواست تغييرات
 • درخواست و يا صدور تاييديه ارفاقي
 • درخواست رفع عيب
 • دانش و تجارب قابل دسترس سازمان (دارايي‌ها فرآيندي سازمان)
 • تاييديه اقلام تحويل دادني
 • مراحل فرآيند انجام کنترل کیفیت
 • بررسي برنامه مديریت كيفيت
 • بررسي امكان صدور مجوز اجراي عمليات
 • انجام كنترل كيفي موارد تعیين شده (پايش واندازه گيري فرآيند و محصول)
 • بررسي نتايج بدست آمده
 • صدور تائيديه اقلام تحويل دادني و رفع عيوب انجام شده
 • تعيين تكليف محصول نامنطبق: درخواست رفع عيب / درخواست رفع عيب / صدور تاييديه ارفاقي / در خواست تغيير
 • درخواست اقدام اصلاحي
 • درخواست اقدام پيشگيرانه
 • ثبت دروس آموخته ها
 • روش‌ها و ابزار مورد استفاده در فرآيند انجام كنترل كيفيت

 • بازرسي و آزمايش
 • نمودار علت و معلول
 • نمودارهاي كنترلي
 • نمودار جريان
 • هيستوگرام
 • نمودار پارتو
 • نمودار پراكندگي
 • نمونه برداري آماري
 • بازنگري براي رفع نقص‌ها

اخبار و مقالات

آخرین اخبار و مقالات میلان الکترونیک آسیا را دنبال کنید

تمام مقالات
خرید تابلو برق سه فاز صنعتی و کارگاهی

تابلو برق سه فاز، یکی از اعضای مهم و اصلی در اتوماسیون صنعتی است. در [...]

با خرید تابلو برق کنترل PLC سیستمت رو بصرفه کن!

امروزه استفاده از انواع تابلو برق‌ها در تمام سیستم‌ها به ویژه سیستم‌های صنعتی فراگیر شده [...]

همایش سازندگان منطقه یک تهران

چهاردهمین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک تهران بار دیگر، با حضور منتخبی از معماران، [...]

ابزار دقیق، اصلی‌ترین عضو اتوماسیون صنعتی

همیشه استفاده از بهترین متریال و تجهیزات، تاثیر بسیار زیادی در نتیجه کار و طول [...]

نقش اگزاست فن صنعتی در سیستم‌های تهویه مطبوع

یکی از اعضای همیشگی سیستم های تهویه مطبوع، فن‌ها هستند که براساس نیاز محیط‌های گوناگون [...]

نمایشگاه برق صنعت 1402 بیست و سومین نمایشگاه برق

امسال بیست و سومین سال برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی صنعت برق با حضور فعالان و [...]

بانک خازنی هوشمند و تابلو برق های بانک خازن اتوماتیک

امروزه با بالا رفتن هزینه‌‌های برق استفاده از تابلو بانک خازنی در کارخانه‌ها، کارگاه‎‌ها، برج‌های [...]

با خرید تابلو برق PLC راندمان خط تولید را افزایش دهید!

اگر درکارخانه‌ها، کارگاه‌ها و یا ساختمان‌های صنعتی مشغول به کار هستید، حتما کم و بیش [...]