مجتمع مسکونی دیپلمات ساسان

مجتمع مسکونی دیپلمات ساسان

طراحی،تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کنترل سیستم تهویه مطبوع مجتمع مسکونی دیپلمات ساسان-تهران

پتروشيمي بوشهر

پتروشيمي بوشهر

طراحی و ساخت تابلو های لوکال دستگاه های شرکت تهویه در پتروشیمي بوشهر

تامین تجهیزات و ساخت سیستم کنترل تهویه مطبوع پتروشیمی بوشهر

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس

طراحی و ساخت تابلو های لوکال دستگاه های شرکت تهویه در پتروشیمی پردیس

طراحی،تامین تجهیزات و ساخت سیستم کنترل تهویه مطبوع

شرکت تهویه

شرکت تهویه

طراحی و اجرا سیستم تاسیسات و موتورخانه، در محل کارخانه شرکت تهویه- قزوین

تعمیرات و نگهداری خطوط تولید

سازمان تامین اجتماعی سبزوار

سازمان تامین اجتماعی سبزوار

راه اندازی و كنترل سیستم تهویه مطبوع سازمان تامین اجتماعی سبزوار(کارفرما: شرکت خانه سازی)