طراحی تابلوهای کنترل و قدرت سیستم تخلیه دود پارکینگ

طراحی تابلوهای کنترل و قدرت سیستم تخلیه دود پارکینگ

طراحی سیتم الکتریکال

طراحی سیستم کنترل

ساخت تابلوهای قدرت و کنترل

برنامه نویسی بر اساس سناریوی مورد تایید آتشنشانی

نصب و راه اندازی

تست و تحویل سستم کنترل به آتشنشانی

طراحی و اجرای سیستم تخلیه دود پارکینگ، تهویه پارکینگ و کنترل دود

طراحی و اجرای سیستم تخلیه دود پارکینگ، تهویه پارکینگ و کنترل دود

طراحی و اجرای سیستم تخلیه دود پارکینگ

سیستم تهویه پارکینگ

ساخت تابلوی کنترل دود پارکینگ

برنامه نویسی بر اساس سناریوی مورد تایید آتشنشانی

تامین و نصب سنسورهای منوکسید کربن (Carbon monoxide sensor)

نصب و راه اندازی و تحویل سیستم به آتشنشانی