سازمان تامین اجتماعی سبزوار

سازمان تامین اجتماعی سبزوار

راه اندازی و كنترل سیستم تهویه مطبوع سازمان تامین اجتماعی سبزوار(کارفرما: شرکت خانه سازی)